آقای مهندس رشیدی

سمت :استاد دانشگاه

تخصص : الکترونیک

با تجربه کاری در زمینه های طراحی و ساخت در حوزه الکترونیک قدرت طراحی و پیاده سازی بوردهای کنترلی مبتنی بر پردازنده های TMS320F28xx, STM32F4xx یا پردازنده های مشابه

آقای دکتر رشیدی

سمت :استاد دانشگاه

تخصص : الکترونیک

با تجربه کاری در زمینه های طراحی و ساخت در حوزه الکترونیک قدرت طراحی و پیاده سازی بوردهای کنترلی مبتنی بر پردازنده های TMS320F28xx, STM32F4xx یا پردازنده های مشابه

آقای مهندس رشیدی

سمت :استاد دانشگاه

تخصص : الکترونیک

با تجربه کاری در زمینه های طراحی و ساخت در حوزه الکترونیک قدرت طراحی و پیاده سازی بوردهای کنترلی مبتنی بر پردازنده های TMS320F28xx, STM32F4xx یا پردازنده های مشابه

الکتروشار صنعت