همکاری با ما

ابتدا فایل رزومه را دانلود و  سپس فرم زیر تکمیل و رزومه را ارسال نمایید.

دانلود فرم رزومه

 

رزومه پیوست :

الکتروشار صنعت