نوامبر 4, 2022 - شرکت مهندسی الکتروشار

چرا درایوهای کنترل سرعت
  • 4
  • نوامبر
  • چرا درایوهای کنترل سرعت

    موتورهای الکتریکی به تنهایی سرعت ثابت دارند و یا سرعت انها وابسته به بار میباشد و قابل کنترل نیستند. دو کمیت فیزیکی ...

    بدون دیدگاه