از جمله  دما ، افزایش الودگی  و ابعاد قطعه مدام در حال جابه جایی می باشد).